Home Reklamace
Reklamační podmínky PDF Tisk
Společnost firem a živnostníků Home Connect


Článek I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vadu prodaného zboží, která se projeví po převzetí zboží v záruční době /dále jen záruka/.

2. Při prodeji spotřebního zboží je záruka 24 měsíců, která začne běžet od převzetí zboží kupujícím. Uvádí-li do provozu koupenou věc jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

3. Kupující ihned po převzetí zboží prohlédne.

4. Zjistí-li kupující, že dodané zboží má vadu vyhotoví o vadě záznam na předepsaný Reklamační list, prokáže obchodní původ zboží, tzn. že prokáže doloženým dokladem nabytí zboží od prodávajícího.

Článek II - ŘÍZENÍ O REKLAMACI

1. O řádně uplatněné reklamaci kupujícím u prodávajícího rozhodne reklamační oddělení ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení vady. Reklamační oddělení vede průkaznou evidenci došlých reklamací.

2. Reklamaci včetně odstranění vady musí reklamační oddělení vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

3. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit má kupující právo, aby byla řádně a včas odstraněna, a reklamační oddělení má povinnost vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může reklamační oddělení k žádosti kupujícího věc vyměnit, nebo týká-li se vada jen součásti věci, vyměnit součást. Není-li takový postup možný, může reklamační oddělení poskytnout k žádosti kupujícího přiměřenou slevu nebo má kupující právo odstoupit od smlouvy.

4. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být koupená věc řádě užívána jako věc bez vady, má kupující právo, aby mu reklamační oddělení věc vyměnilo, nebo může od smlouvy odstoupit.

5. Tatáž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo větší počet vad věc řádně užívat.

6. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo kupující na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Článek III - ROZSAH ZÁRUKY


1. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruka, zaniknou, nebyla-li uplatněna u reklamačního oddělení v záruční době.

2. Odpovědnost za vady prodávajícího nevznikne zejména:

a) je-li vada věci způsobena prokazatelně běžným opotřebením, či nesprávným užíváním

b) nebyly dodrženy podmínky odborné montáže, montáž byla provedena firmou, která k montážní činnosti není způsobilá

c) porušením ochranných pečetí a nálepek

d) používáním zboží způsobem a v podmínkách, které neodpovídají svými znaky parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží

e) předložením neúplných či zjevně pozměněných dokladů - záruční list, doklad o kupní smlouvě

3. Záruka se nevztahuje zejména na

a) vady způsobené mechanickým poškozením /např. pádem/, elektrostatickým nábojem, povětrnostními vlivy, živelnou pohromou apod.

b) vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a užívání, nedostatečnou údržbou apod.

c) vady způsobené zapojením do elektrické sítě, která neodpovídá příslušné ČSN

Článek IV - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tyto vyhlášené reklamační podmínky se vztahují na všechny kupní smlouvy uzavřené na dálku a tvoří jejich přílohu, pokud nejsou přímo v kupní smlouvě ujednány jiné individuální reklamační podmínky kupní smlouvy.

2. Příslušná ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele mají přednost před ustanoveními tohoto reklamačního řádu, jsou-li s nimi v rozporu.

3. Tyto reklamační podmínky vyhlašuje prodávající ke dni 1. 7. 2008 s tím, že jsou dnem 1. 7. 2008 publikovány na www.homeconnect.cz tak, aby se měl každý kupující možnost s jejich obsahem seznámit ještě před uzavřením kupní smlouvy na dálku.


Předepsaný reklamační list si můžete stáhnout zde.
 
English French German Hebrew Italian Polish Russian Spanish

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS 2.0

TOPlist